Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling 2024 i Støtteforeningen for Hornslet Kirkes Voksenkor

Torsdag d. 29. februar 2024 kl. 20:30

Hornslet Sognegård

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved Anne-Lise
 3. Regnskab ved Anny
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
  • Forslag om ændring af vedtægter for foreningen, se nedenfor.
 6. Valg
  • På valg til bestyrelsen er: Anne-Lise, Morten, Anny.
   På valg som som suppleanter er: Anni og Per.
 7. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal. Der kan foretages skriftlig afstemning når dette ønskes.

Forslag om ændring af foreningens vedtægter

 • § 3 foreslås ændret til følgende:

  Alle kan blive medlem af foreningen, når man betaler det vedtagne kontingent og i øvrigt vedkender sig foreningens vedtægter. Dog kan bestyrelsen vælge at afvise medlemmer, der ikke samtidig er medlemmer af et af Hornslet Kirkes kor. Medlemskontingent vedtages af generalforsamlingen/bestyrelsen.

 • § 8 foreslås ændret til følgende:

  Hornslet Kirkes Voksenkors korleder er fast medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen består derudover af 4 af foreningens medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. Genvalg er tilladt. Der vælges endvidere 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Link: Gældende vedtægter efter denne generalforsamling

Link: Referat