Referat af generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Hornslet Kirkes Voksenkor

Torsdag d. 29. februar 2024 kl. 20:30

Hornslet Sognegård

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved Anne-Lise
 3. Regnskab ved Anny
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
  • Forslag om ændring af vedtægter for foreningen, se nedenfor.
 6. Valg
  • På valg til bestyrelsen er: Anne-Lise, Morten, Anny.
   På valg som som suppleanter er: Anni og Per.
 7. Eventuelt.

 

Link: Gældende vedtægter efter denne generalforsamling

Link: Gældende vedtægter før denne generalforsamling

 

 

Referat

 1. Valg af dirigent of referent.

  Berit Jørgensen blev valgt som dirigent, Morten som referent.
  Valgt uden modkandidater.
  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt på foreningens hjemmeside og via email til medlemmerne d. 12. feb 2024. Til stede er 23 medlemmer.


 2. Beretning v. formanden for foreningen, Anne-Lise.

  Vi fravalgte vores sædvanlige kortur grundet udfordringer i koret og travlhed. Forårets koncerter var godt besøgt, og vi får ros fra vores gæster for vores måde at modtage og afvikle Festivalgospel, og i år fik vi en ekstra koncert ved Rosenholm musikfestival. Vi har arbejdet med at arrangere en dag med en ekstern korleder. Der har været kontakt til nogle udvalgte potentielle korledere, men prisen har været for høj i betragtning af hvor få vi er. Til gengæld har Thomas gennem korliv fået organiseret er kor-dag her lokalt på lørdag med extern korleder og mange gæster.

  Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 3. Regnskabet gennemgås af kassereren, Anny.
  Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet er fremlagt på generalforsamlingen.

  Saldo ved årets begyndelse var 4760 og ved årets afslutning 3977. Der er indbetalt kontingent fra 21 betalende medlemmer foreløbig i år. Der er brugt 3000 på betaling for en trommeslager til efterårs-koncerten.

  Regnskabet blev taget til efterretning, men en egentlig godkendelse udestår, da det ikke er revideret af foreningens revisor på nuværende tidspunkt. Vi har ikke en revisor-suppleant i øjeblikket, det skal vi have løst.

  Foreningens kontonummer er uændret: reg. 9570 konto 3385057296. 4. Fastsættelse af kontingent for 2024. Kontingentet fastholdes på 100 kr.

 5. Indkomne forslag..: Vedtægtsændringer fra bestyrelsen.
  Bestyrelsen forelår at ændre vedtægternes § 3 og § 8 som beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen diskutere formuleringerne i forlaget, og kom frem til følgende forslag til de to paragraffer:

  • § 3 foreslås ændret til følgende:

   Alle kan blive medlem af foreningen, når man betaler det vedtagne kontingent og i øvrigt vedkender sig foreningens vedtægter. Dog kan bestyrelsen vælge at ekskludere et medlem, der ikke samtidig er medlem af et af Hornslet Kirkes kor. Medlemskontingent vedtages af generalforsamlingen.

  • § 8 foreslås ændret til følgende:

   Hornslet Kirkes Voksenkors korleder er født medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen består derudover af 4 af foreningens medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. Genvalg er tilladt. Der er to bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Dog vælges der på generalforsamlingen i 2024 et af bestyrelsesmedlemmerne for kun en 1-årig periode. Der vælges endvidere 2 suppleanter for en 1-årig periode.

  Disse to formuleringer blev derefter enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen vil sørge for at opdatere hjemmesiden til at afspejle de gældende vedtægter med disse ændringer.

 6. Valg til bestyrelsen
 7. På valg til bestyrelsen er: Anne-Lise, Morten, Anny.
  På valg som som suppleanter er: Anni og Per.

  Anne-Lise, Morten og Anny genopstiller til bestyrelsen. Anne-Lise opstiller for et år, så vi kan komme frem til at have 2 medlemmer på valg hvert år fra næste år. Anny og Morten modtager genvalg for to år. Der er ingen modkandidter og disse tre genvælges enstemmigt. Anni ønsker ikke at genopstille som suppleant. Per modtager genvalg som suppleant. Naja opstiller som ny suppleant. Per og Naja vælges enstemmigt som suppleanter.

  Bestyrelsen konstituerede sig derefter således:

  • Anne-Lise Fuglsang: Formand
  • Anny Bentsen: Kasserer
  • Henning Thorup: Næstformand
  • Thomas Lennert: Født Bestyrelsesmedlem
  • Morten Grouleff: Sekretær
  • Per Jørgensen: Suppleant
  • Naja Grouleff: Suppleant

 8. Evt.
  • Kassereren opfordrer til, at man kun skriver sit fulde navn som "kort besked", når man betaler kontigent. Det gør det meget lettere at lave regnskabet.
  • Per opfordrer bestyrelsen til at få nye billeder af koret, da vi stadig bruger gamle billeder.