Foreningens vedtægter

Vedtægter for Støtteforeningen for Hornslet Kirkes Voksenkor

§ 1

Foreningens navn er STØTTEFORENINGEN FOR HORNSLET KIRKES VOKSENKOR Foreningen er stiftet den 4. juli 2012. Foreningen er hjemmehørende i Syddjurs kommune.

§ 2

Foreningens formål er at yde økonomisk og fysisk støtte til HORNSLET KIRKES VOKSENKOR.

§ 3

Alle kan blive medlem af foreningen, når man betaler det af bestyrelsen vedtagne kontingent og i øvrigt vedkender sig foreningen vedtægter. Medlemskontingent vedtages af generalforsamlingen/bestyrelsen.

§ 4

Den øverste myndighed i alle foreningens anliggender har generalforsamlingen. Hvert medlem er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Medlemmerne kan udøve deres stemmeret ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen eller ved fuldmagt.

§ 5

Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter alene med dens til enhver tid værende formue.

Foreningens bestyrelse har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen overhovedet.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller aktiver.

§ 6

Foreningens ordinære generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel så vidt muligt på mail og på HORNSLET KIRKES VOKSENKORS hjemmeside.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg (bestyrelsesmedlemmer skal være myndige)
  7. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal. Der kan foretages skriftlig afstemning når dette ønskes.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes efter beslutning i bestyrelsen og skal afholdes når det forlanges af mindst 2/3 af foreningens medlemmer.

Et sådant forlangende skal indgives skriftligt til støtteforeningens formand og være ledsaget af en dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som ordinær generalforsamling.

Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal.

§ 8

Bestyrelsen er sammensat af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, dog således, at der ved stiftende generalforsamling 2012 vælges 3 medlemmer for en 2-årig periode og 2 medlemmer for en 1-årig periode. Genvalg er tilladt. Der vælges endvidere 2 suppleanter for en 1-årig periode.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen holder møde når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent.

Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer inkl. formand er til stede.

§ 10

Foreningen tegnes af formand og kasserer i foreningen.

§ 11

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Generalforsamlingen vælger 1 revisor for et år ad gangen + 1 suppleant. På generalforsamlingen fremlægges et revideret regnskab.

§ 12

Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

§ 13

I tilfælde af beslutning om foreningens nedlæggelse overdrages formue og aktiver til HORNSLET KIRKES JULEHJÆLP.

§ 14

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, jf. § 6.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 4. juli 2012.

Vedtægterne er underskrevet af den stiftende generalforsamlings dirigent og referent.


Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen afholdt torsdag d. 9. februar 2017. Ændringen forenklede § 10.