Referat af generalforsamling 2023

Ordinær generalforamling i Støtteforeningen for Hornslet Kirkes Voksenkor

Torsdag d. 9. februar kl. 20:30

Hornslet Sognegård

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved Anne-Lise
 3. Regnskab ved Anny
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
  • Henning, Thomas, Anni og Per er på valg.
 7. Eventuelt.

 

Link: Gældende vedtægter

 

 

Referat

 1. Valg af dirigent of referent.

  Berit Jørgensen blev valgt som dirigent, Morten som referent.
  Valgt uden modkandidater.


 2. Beretning v. formanden for foreningen, Anne-Lise.

  Det har været rigtig rart at være tilbage som rigtigt kor, uden Covid, og være tilbage med festival gospel og kortur, denne gang til Veng.

  Vi fik ikke en "lege dag" med en extern korleder dette år, men hvis nogen har et bud på en, så sig til.

  Der er et problem med trivsel i koret i øjeblikket. Bestyrelsen hjælper korlederen med arbejdet med at forbedre trivselen i koret, i samarbejde med meninghedsrådet.

  Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 3. Regnskabet gennemgås af kassereren, Anny.
  Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet er fremlagt på generalforsamlingen.

  Saldo ved årets begyndelse var 6763 og ved årets afslutning 4760. Der er indbetalt kontingent fra 25 betalende medlemmer. Der er brugt 3000 på betaling for en trommeslager til efterårs-koncerten.

  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

  Foreningens kontonummer er uændret: reg. 9570 konto 3385057296. 4. Fastsættelse af kontingent for 2023. Kontingentet fastholdes på 100 kr.

 5. Indkomne forslag..: Ingen dette år.

 6. Valg til bestyrelsen
 7. På valg er: Henning, Thomas som bestyrelsesmedlemmer, og Anni og Per som suppleanter. Alle er villige til genvalg.

  Jesper stiller op til bestyrelsen. Der er dermed skriftlig afstemning. Man skrives to navne på ens stemmeseddel, disse indsamles og optælles af dirigenten. Valgt blev Henning og Thomas.

  Som suppleanter opstiller Jesper, Per og Anni. Der er dermed skriftlig afstemning. Samme procedure som lige før. Valgt blev Anni og Per.

  Bestyrelsen konstituerede sig derefter således:

  • Anne-Lise Fuglsang: Formand
  • Anny Bentsen: Kasserer
  • Henning Thorup: Næstformand
  • Thomas Lennert: Bestyrelsesmedlem
  • Morten Grouleff: Sekretær
  • Anni Neimann Pedersen: Suppleant
  • Per Jørgensen: Suppleant

 8. Evt.
  • Sponsor / Donationer: Det er nok udenfor rammen for koret, da koret er understøttet af kirken. Foreningen her har til formål at støtte koret, men indenfor den ramme, som menigheden sætter.

  • Det fremgår ikke af vedtægterne at Thomas er fast medlem bestyrelsen. Der opfordres til at vedtægterne ændres på dette punkt, så korets leder bliver fast medlem af bestyrelsen.

  • Kassereren opfordrer til, at man kun skriver sit fulde navn som besked, når man betaler kontigent. Det gør det meget lettere at lave regnskabet.