Referat af generalforsamling 2022

Ordinær generalforamling i Støtteforeningen for Hornslet Kirkes Voksenkor

Torsdag d. 24. februar kl. 19:30

Hornslet Sognegård

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning ved Anne-Lise
  3. Regnskab ved Anny
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
    • Anny, Morten, Anne-Lise, Anni og Henning er på valg.
  7. Eventuelt.

 

Link: Gældende vedtægter

 

 

Referat

  1. Valg af dirigent of referent.
    Per Jørgensen blev valgt som dirigent, Morten som referent.
    Valgt uden modkandidater.
  2. Beretning v. formanden for foreningen, Anne-Lise.

    Det har været et meget hårdt år at være kor i, men Thomas har holdt liv i koret på bedste vis med Zoom og udendørs øve-aftener, så meget som det har været muligt. Vi har fået foræret 500 kr fra Lokalmæglerne heri byen, som kulturstøtte.

    Beretningen blev enstemmigt godkendt.

  3. Regnskabet gennemgås af kassereren, Anny.
    Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet er fremlagt på generalforsamlingen.

    Saldo ved årets begyndelse var 6904 og ved årets afslutning 6763. Der er indbetalt kontingent fra 20 betalende medlemmer. Der er brugt 2500 på betaling for en trommeslager til streaming-koncerten.

    Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

    Foreningens kontonummer er uændret: reg. 9570 konto 3385057296.


  4. Fastsættelse af kontingent for 2022. Kontingentet fastholdes på 100 kr.
  5. Indkomne forslag..: Ingen dette år.
  6. Valg til bestyrelsen
    På valg er: Anny, Morten, Anne-Lise, Anni og Henning er på valg.
    Alle er villige til genvalg.
    Efter lidt summen i forsamlingen kunne dirigenten konstatere, at alle var genvalgt uden modkandidater.

    Dorthe træder ud af betyrelsen, da hun holder pause fra koret i øjeblikket. Henning træder derfor som 1. suppleant ind som bestyrelsesmedlem. Nyvalgt suppleant er Per Jørgensen.

    Bestyrelsen konstituerer sig hermed således:

    • Anne-Lise Fuglsang: Formand
    • Anny Bentsen: Kasserer
    • Henning Thorup: Næstformand
    • Morten Grouleff: Sekretær
    • Thomas Lennert: Bestyrelsesmedlem (fast)
    • Anni Neimann Pedersen: Suppleant
    • Per Jørgensen: Suppleant
  7. Evt.
    • Kortur til Anholt? Det er upraktisk, at det kræver at man tager tidligt afsted fredag, og ikke kan komme kørende lørdag, hvis man ikke har mulighed for at være med hele tiden. Opgaven er at finde et sted, hvor vi som kor har lokale kontakter, så vi kan bo billigt og med mulighed for at deltage i kirken med koncert eller lignende.
    • Forslag om at få taget et nyt foto. Det nuværende, der genbruges er temmelig gammelt. God ide.
    • Kassereren opfordrer til, at man kun skriver sit fulde navn som besked, når man betaler kontigent. Det gør det meget lettere at lave regnskabet.