Referat af generalforsamling 2020

Ordinær generalforamling i Støtteforeningen for Hornslet Kirkes Voksenkor

Torsdag d. 20. februar kl. 20:30 (efter korprøve)

Hornslet Sognegård

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved Anne-Lise
 3. Regnskab ved Anny
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
  • Festivalgospel d. 5. juni
  • Turen til Anholt d. 21. - 23. august
 6. Valg
  • Anny, Morten, Anne-Lise, Anni og Henning er på valg.
 7. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal. Der kan foretages skriftlig afstemning når dette ønskes.

Link: Gældende vedtægter

 

 

Referat

 1. Valg af dirigent of referent.
  Bestyrelsen foreslår Dorthe som dirigent, Morten som referent.
  Valgt uden modkandidater.
 2. Beretning v. formanden for foreningen, Anne-Lise.
  Det har været endnu et godt år for foreningen, med mange gode arrangementer.
  • Festivalgospel, med rigtig mange gæster, med stadigt flere gæster udefra, også dete år!
  • Køkkenkoncerten i Odder
  • Vi overraskede Majken på hendes fødselsdag med korsang - hyggeligt!
  • Sangteknik-timerne, som Thomas har holdt for os i året, har afjort en effekt. Så tak for det
  • Det er dejligt med podierne, som kirketjenerne fik fremstillet, men de er temmelig tunge, når der skal stilles op og pakkes ned. Det overvejes om foreningen og kirken i fællesskab måske kan indkøbe nolge lettere podier, alt efter hvad sådan nogle nu koster.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 3. Regnskabet gennemgås af kassereren, Anny.
  Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet er fremlagt på generalforsamlingen. De store træk er: Året gav et overskud på kr 2.267,47. Der var ikke mange udgifter i år, så det meste af kontingentet er sparet op. Foreningens konto havde en saldo på kr 6.421,22 pr. 31.12.2019.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
  Foreningens kontonummer er uændret: reg. 9570 konto 3385057296.
 4. Fastsættelse af kontigent for 2020. Kontigentet fastholdes på 100 kr.
 5. Indkomne forslag..:
  1. Podierne... Det koster nok ca. 10.000 for et sæt podier. Forslaget er at generalforsamlingen beslutter at foreningen vil betale f.eks. 2000 af den regning, hvis kirken vil betale resten. Vedtaget med 20 stemmer for og ingen imod.
  2. Forslag om at købe et banner med reklame for FUK, en "roll-up", for ca. 800 kr. Stemt for: 14, imod 1.
  3. Turen går til Anholt.
   • Planlægningsudvalg: Naja, Morten, Anne-Lise, Berit, Per, Inge.
   • Udvalget sørger for at få uddelegeret en del af opgaverne på forhånd
  4. Festival-Gospel! denne gang falder det 5. juni. Vi har gæster med til øveaftenerne de tre gange før, d. 21.5, 28.5 og 4.6. Selvom den første er Kr. himmelfartsdag vil der være øveaften.
   Sekretæren inviterer sidste års deltagere og alle kor i omegnen, vi har kontaktoplysninger til. Alle opfordres til at dele invitationen vidt og bredt, når den kommer ud, på facebook...
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er: Anny, Morten, Anne-Lise, Anni og Henning som suppleanter.
  Alle er villige til genvalg.
  Efter passende mængde tavshed kunne dirigenten konstatere, at alle var genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen konstituerer sig hermed fortsat som:
  • Anne-Lise Fuglsang: Formand
  • Anny Bentsen: Kasserer
  • Dorthe Ginge: Næstformand
  • Morten Grouleff: Sekretær
  • Thomas Lennert: Bestyrelsesmedlem (fast)
  • Henning Thorup: Suppleant
  • Anni Neimann Pedersen: Suppleant
 7. Evt.
   Forslag om at have nogle røde tørklæder. Hvis ellers nogen kan find nogen, til en rimelig pris, så var det noget. Anny og Naja ser på det.
  • Kassereren opfordrer til, at man kun skriver sit fulde navn som besked, når man betaler kontigent. Det gør det meget lettere at lave regnskabet.