Generalforsamling 2019

Ordinær generalforamling i Støtteforeningen for Hornslet Kirkes Voksenkor

Torsdag d. 7. februar kl. 21 (efter korprøve)

Hornslet Sognegård

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved Anne-Lise
 3. Regnskab ved Anny
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
  • Turen til Brædstrup d. 5. - 7. april
  • Festivalgospel d. 31. maj
 6. Valg
  • Dorthe, Thomas, Anni og Henning er på valg.
 7. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal. Der kan foretages skriftlig afstemning når dette ønskes.

Link: Gældende vedtægter

 

 

Referat

 1. Valg af dirigent of referent.
  Bestyrelsen foreslår Birthe som dirigent, Morten som referent.
  Valgt uden modkandidater.
 2. Beretning v. formanden for foreningen, Anne-Lise.
  Det har været endnu et godt år for foreningen, med mange gode arrangementer.
  • Vi har fået podier! Sidste år talte vi om måske at indkøbe nogle, men der er sket det meget bedre at kirken har anskaffet nogen uden udgift for foreningen, fremstillet af kirkens ansatte. De giver både en bedre lyd og bedre overblik.
  • Endnu en hyggelig tur til Brædstrup.
  • Vi fik de nye tørklæder, det blev besluttet at købe på sidste års generalforsamling.
  • Birgitte tog initiativ til at vi fik navneskite, vi kan have på til koraftenerne, og det hjælper til at vi får lært hinandens navne.
  • Festivalgospel, med rigtig mange gæster og det gik rigtig fint.
  • Vores korleder har haft 10 års jubilæum, hvor formanden sørgede for at få en artikel i avisen om det.
  • Mange nye medlemmer af koret, og dermed måske også flere nye medlemmer i støtteforeningen, det vil vise sig når året er omme.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 3. Regnskabet gennemgås af kassereren, Anny.
  Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet er derfor kun for hændelser i 2018. Regnskabet er fremlagt på generalforsamlingen og udsendt som email til foreningens medlemmer. De store træk er: Året gav et underskud på kr 3.317,79. Det var som forventet, da der blev afholdt et arrangement og betalt for en bassist, hvilket er mere end kontigentet dækker for et enkelt år - hvorfor vi ikke gør det hvert år. Foreningens konto havde en saldo på kr 4.153,75 pr. 31.12.2018.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
  Foreningens kontonummer er uændret: reg. 9570 konto 3385057296.
 4. Fastsættelse af kontigent for 2019. Kontigentet fastholdes på 100 kr.
 5. Indkomne forslag..:
  1. Kor72. Anne-Lise vejrede stemningen for at melde støtteforeningen korvenner ind i kor72. Det var der overvejende ikke interesse i. Koret er medlem af FUK, hvor mange af de samme tilbud kan komme, og det står jo alle medlemmer frit for at tage hinanden under armen og deltage i kor72-arrangementer uden at foreningen betaler for det.
  2. Arrangement med sangteknik som tema med Anette Buonaventzen som underviser. En håndsoprækning viste 18 interessrede blandt de femmødte, så det går vi videre med. Der kommer forhåndstilmelding i god nok tid til at vi kan aflyse hvis vi ikke kan blive mindst 10 medlemmer på dagen.
  3. Turen går til Brædstrup.
   Der er i år ikke arrangeret nogen gospel-workshop eller koncert, så turen bliver en form for udvidet korprøve, med mere tid til hygge også.
   • Planlægningsudvalg: Henning, Naja, Anny, Lisbeth Olsen, Anne-Lise.
   • Udvalget sørger for at få uddelegeret en del af opgaverne på forhånd
   • Turen foregår nok mest som den "plejer", omtrent som følger...:
    Vi bor på Sømosegård, hvor vi er velkomne fra fredag kl 17.
    Vi spiser sammen og synger sikkert lidt fredag aften.
    Lørdag tilrettelægger Thomas korprøve-aktivitet. Vi har fået lov at låne sogne-huset som øvelokale.
    Vi står selv for al forplejning - planlægningesudvalget sørger godt for os.
    Lørdag aften er der festmiddag, og mon ikke lidt mere hygge-sang...
    Søndag spiser vi morgenmad, og gør hytten ren efter os, så den er klar til aflevering.
    Måske tager vi i kirke, og synger til gudstjenesten.
    Derefter er der formentlig kun hjemturen tilbage - det er ikke helt på plads endnu.
    Prisen for turen plejer at være 150 pr. person - det kommer an på mad-udvalget.
  4. Festival-Gospel! denne gang falder det 31. maj. Vi har gæster med til øveaftenerne de tre gange før, d. 16.5, 23.5 og 30.5. Selvom den sidste er Kr. himmenfartsdag vil der være øveaften, da det ikke går at lade være at øve dagens før koncerten.
   Sekretæren inviterer sidste års deltagere og alle kor i omegnen vi har kontaktoplysninger til. Alle opfordres til at dele invitationen vidt og bredt, når den kommer ud...
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er: Dorthe og Thomas, samt Henning og Anni som suppleanter.
  Alle er villige til genvalg.
  Efter passende mængde tavshed kunne dirigenten konstatere, at alle var genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen konstituerer sig hermed fortsat som:
  • Anne-Lise Fuglsang: Formand
  • Anny Bentsen: Kasserer
  • Dorthe Ginge: Næstformand
  • Morten Grouleff: Sekretær
  • Thomas Lennert: Bestyrelsesmedlem (fast)
  • Henning Thorup: Suppleant
  • Anni Neimann Pedersen: Suppleant
 7. Evt.
  • Kassereren opfordrer til, at man kun skriver sit fulde navn som besked, når man betaler kontigent. Det gør det meget lettere at lave regnskabet.